Laika ziņas
Šodien
Skaidrs

Pakalpojuma nozīme ROMIEM (čigāniem): Vai esmu gatavs maksāt par pakalpojumu?

Pasaule un Latvija mainās neatkarīgi no tā, vai mēs to vēlamies, vai nē. Katrā pakalpojumu jomas nozarē savā tempā pilnveidojas piedāvājumu klāsts, varētu likties, ka pakalpojuma jēdziens romu gadījumā ir pretstatā jēdzieniem – piedāvāt palīdzību un atbalstīt. Šī raksta kontekstā tam ir cita nozīme. Visbiežāk pakalpojums saistās ar iztikas vajadzību, nabadzību, minimuma nodrošināšanu u.c. Tas ietver kritiskas palīdzības vai izstieptas rokas fenomenu, kuru mēdz risināt cilvēku grupas, organizācijas, valsts vai pašvaldība.

 

Inovatīvā izpratnē rakstā ir vēlme  izgaismot romu pašpietiekamību, kurā autors saskata romiem cienīgas pašaprūpes spēju un spēju patstāvīgi izvēlēties dažādus pakalpojumus. Pakalpojums  uzņēmējdarbības izpratnē ir dažāda veida palīdzības sniegšana fiziskām vai juridiskām personām par atlīdzību. Pakalpojumus pēc veida iedala, piemēram, juridiskās, finanšu, vadības u.c. konsultācijās. Īpašs akcents būtu liekams uz sociāliem un psiholoģiskiem pakalpojumiem. Pēdējos gados aktualizējas nepieciešamība  nošķirt  uzskatu,  ka roma ir tikai   pakalpojuma ņēmējs, bet uzsvērt, ka viņš/-a var būt kā piedāvātājs (iniciators). Līdzšinējā pierastā prakse  cieši saista  romas ar atbalsta/palīdzības saņemšanu indivīdam un ģimenei, kuri atrodas sociālā darbinieka un bāriņtiesas uzraudzībā, kuriem LR likuma izpratnē no  LM un VM ir tiesības šos pakalpojumus saņemt saskaņā ar Latvijas normatīvajos aktos noteikto. Pamatotu pozīciju aizstāv Latvijas Tiesībsarga birojs.  

          Latvijā veidojas jauna izpratne par jēdzienu sabiedriskais pakalpojums – tādā rakursā, kas raksturo attiecības roma un pakalpojums. Pakalpojuma jēdziens nezaudē savu sākotnējo nozīmi, vienlaikus paplašinot jēdzienu roma kā pakalpojuma saņēmējs.  Subjekta nozīme paplašinās: tas vairs nav līdzšinējais pabalsta pakalpojuma saņēmējs. Tā ir pilnatbildīga, patstāvīga, maksātspējīga persona ar regulāriem ienākumiem – pašapzinīgs roma pārstāvis, kurš motivēts personīgi meklēt psihologa vai psihoterapeita, sociālā darbinieka, fizioterapeita u.c. garīgas, mentālas un fiziskās  veselības  jomas dažādos pakalpojumus, jau kā pilntiesīgs pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas procesa dalībnieks.

          Pārlapojot dažādo publiski pieejamo informāciju, varam pamanīt, ka, piemēram,  2015. gadā  ir bijuši aktuāli tie paši romas skaroši jautājumi: izglītība, diskriminācija, nodarbinātība, dzīvošana zem iztikas minimuma, maznodrošinātā statuss. Un tomēr, pirmo reizi Latvijā izgaismojās vārdu salikums roma un pakalpojums, to sāka lietot pētījumā “ROMI Latvijā, 2015”. Sadarbības būtība starp romu – pakalpojuma saņēmēju un profesionāli – pakalpojuma sniedzēju (darījums starp roma un profesionāli) kļuvusi īpaši svarīga, pēdējos gados aktualizējoties akūtiem jautājumiem, neraksturīgiem Roma kultūrvidē. Šīs problēmas ir  jaunas un mūsdienām raksturīgas. Tās ir gadiem slēpušās aiz pašu romu kultūras plīvura un pēdējos gados  “uzpeldējušas virs ūdens”. Pašu ielaistas. Bez jau esošajām ar HIV vai STS saistītām veselības problēmām, parādījies suicīds (zināmi 8 romas); pilnīga vecāku nolaidība, romu bērnu sociālās krīzes gadījumi, emigrācija un re-migrācija (vai šo pārvietošanos var vēl saukt par marginālo pazīmi?); sociālās dzīves un psiholoģisko (emocionālo) jautājumu nerisināšana, arī tad,kad pakalpojumi  ārzemēs tiek piedāvāti; romu jaunās paaudzes motivācijas vilnis (mācās un pabeidz skolu) un augstas ambīcijas kļūt par profesionāli un iegūt augstāko izglītību; ilglaicīgi un uzticami darbinieki vienā darba vietā  u.c. Ir nepieciešams stiprināt pakalpojuma jēdzienu un saturu romu kultūras izpratnē, lai  kliedētu stereotipus, rosinātu pašiem uzņemties vadīt savu dzīvi, audzināt pašiem savus profesionālus pakalpojumu sniedzējus, tādējādi noņemot šo slogu no valsts institūcijām un NVO. Jākliedē priekšstats, ka roma pakalpojuma saņēmēja lomā skan kā lamuvārds, jo viņam nekad nav naudas tāpēc, ka nekad nestrādā, tāpēc, ka neiet skolā u.tml. Asimilācija daudzu gadu laikā ir paveikusi daudz, bet arī iedragājusi, ļaujot personībā ieplūst krieviskai vai latviskai mentalitātei. Tiesībsargs jau savulaik konstatēja, ka integrācija nav devusi efektu (2017). Pakalpojumu efektīvāk var sniegt kvalificēts roma citiem romu pārstāvjiem, protams, neierobežojot arī izvēles iespēju. Romu tautības konsultants ar lielāku izpratni spēs palīdzēt jaunām romu ģimenēm, invalīdiem, senioriem, sniegt savas kopienas pārstāvjiem garīgus vai izglītojošus pakalpojumus.

          Familiaritāte var būt vienlaikus gan nepieklājības izpausme, gan efektīvs tūlītējs komunikācijas veids, kas pieļaujams tikai romam ar romu. Ikviens roma (čigāns) a’priori to zina, ka nepastāv  formāla, birokrātiska, speciāla norma čigānu oficiālās savstarpējās sarunās – tās pamatā ir pieklājība, cieņa, autoritāte, godbijība, kam visam ir labestības un cilvēciskuma aura, pie tam ar viscaur klātesošu humoru.  Pakalpojuma piedāvātajam ieteicams ņemt to vērā. Ārzemēs dzīvojošiem Latvijas romiem maksas pakalpojums ļauj skaidrāk apzināties savas iespējas, izvēlēties labu pakalpojumu un profesionāli un patstāvīgi kontrolēt savu finansiālo stāvokli, kas, savukārt, ne vienmēr iespējams citai romu daļai –  romiem pašā Latvijā. Tas ir ciešā atkarībā no bērnu skaita, piešķirtā LR pilsoņa statusa vai NVO labas gribas darbiem u.tml. Pakalpojuma ideja gan attīsta, gan izglīto, gan rosina uz patstāvību Latvijas roma (čigānus), arī socializē (padara par līdzvērtīgu valsts pilsoni). Mehānismam piedāvājums (pakalpojuma sniedzējs) + saņēmējs (pakalpojuma pieprasītājs) + maksa = pakalpojums nepieciešams piešķirt dzīvību un funkcionalitāti.  Vēsturiskā skatījumā romu kultūrvidē  “štelles” nu jau  transformējušās mūsdienīgās izpausmēs. Atsaucoties uz  2015. gada pētījumu “ROMI Latvijā”, nākas secināt, ka  romi ir uzskatāmi par nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāju grupu. Secinājums ļauj iztēloties romu ģimenes un indivīdus ar daudzām emocionālām, psiholoģiskām, sociālām un sociāli ekonomiskām grūtībām visos līmeņos, dažādās  grūtību pakāpēs. Jācer, ka šī aktualitāte mazināsies tuvāko gadu laikā.

Šajā apskatā īpaši vajadzētu akcentēt Roma ikdienas  sadzīves sociālos pakalpojumus, kas ietver pasākumu kopumu  – psihosociālu rehabilitāciju (sociālās rehabilitācijas virziens, kurš attiecas uz personu un tās ģimeni  un kura mērķis ir nodrošināt atbalstu psihosociālo problēmu risināšanā). Šajā darbā apmācīts roma profesionālis (sociālais vai aprūpes darbinieks) piedāvā pakalpojumu kompleksu individuāli un/vai grupā (sistēmiski ģimenē, kad mātei, tēvam, bērnam atsevišķi, vecvecākiem individuāli nepieciešams aktualizēt viņu gadījumam sociālus risinājumus).Te ietilpst arī monitoringa pasākumi pēc  izrakstīšanās no slimnīcas  (romi bieži bēg vai attiecas nenopietni pēc izrakstīšanās no stacionāra). Pie šiem pakalpojumiem pieder  sava veida aizsardzība (romiem ir savs nerakstīts cieņas un prestiža likums) vardarbībā cietušam bērnam.  Pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma (nav retums, ka atgriežas) vairāk nepieciešams rūpēties par cilvēku pakāpenisku reintegrēšanos sabiedrībā no pašu Roma puses. Anglijā pieejamo psiholoģisko pakalpojumu piedāvājumu klāstā romiem ir iespējams saņemt tādu pakalpojuma veidu kā cilvēciskas pārrunas lai kliedētu vientulību vai  šaurākā nozīmē –  apmācību, konkrētas problēmas gadījumā – konsultatīvu/izpētes palīdzību  u.tml. šādā izpratnē:  gan, kā  klients — fiziskā persona, kura saņem psiholoģisko palīdzību vai psihologa konsultācijas, vai kuras psiholoģisko izpēti (novērtēšanu) veic psihologs, vai par kuru psihologs sagatavo savu atzinumu; gan kā  pasūtītājs — fiziska vai juridiska persona, kura saņem psihologa profesionālās darbības pakalpojumus.

Pakalpojums ir ierasta rutīna, ja roma tam savlaicīgi gatavojas (koncentrējas uz risinājumu un ir gatavs sadarboties ar roma speciālistu), ieplāno darba kalendāru un nosaka prioritātes, - piemēram, doties uz aptieku vai apmeklēt konsultantu un saņemt  pakalpojumu. Roma psiholoģiskā uztvere mēdz būt nejauša, spontāna, stihiska. Pakalpojuma organizācija var palīdzēt izkopt un koordinēt prasmes savlaicīgi plānot dzīvi. Pakalpojums arī nozīmē saņemt profesionālu palīdzību – maksas vai bezmaksas.

          Autora pieredze rāda, ka roma psiholoģiskās un sociālās  nozīmes komunikācijas prasme un pieredze nav noformējusies, ka  nav  efektīvi saņemt tos pakalpojumus, kurus piedāvā valsts vai NVO, profesionāļu privātprakses. Vāja pakalpojumu izmantošana, kuru varētu traktēt kā nepilnīgu izpratni par pakalpojumu, atklājas dažādos Latvijas pētījumos:  2003* (centrālā ideja: romu situācijas  raksturojums), 2008* (centrālā ideja: saskarsmes līmeņi un formas), 2011* (centrālā ideja: roma izglītības situācija),2015*(centrālā ideja: cik efektīvi izmanto valsts piedāvātos pakalpojumus). Kopš 2016. gada Kultūras ministrija ar Eiropas Komisijas atbalstu attīsta Latvijas romu platformu, kas ir koordinācijas mehānisms, dažādu pušu sadarbība, komunikācija, pieredzes apmaiņa un informētība. Romu platforma organizē dažādu profesionāļu un romu mediatoru (koordinatoru) praktisko palīdzību. Roma kādu iemeslu spiesti nav maksimāli uzlabojuši savu dzīves līmeni, arī tad, ja  Latvijas valsts pakalpojumi piedāvāti bez maksas vai atvieglināti. Jāveicina pašu romu profesionāļu pakalpojumu esamība; jārosina pašiem romiem piedāvāt un aktualizēt citiem tautas brāļiem pakalpojumus:  juridiskos, sociālos, izglītības, psiholoģiskos, medicīniskos u.tml.

Autors pieņem, ka paša procesa dalībnieka apzināšanās pakalpojuma iekšējo mijattiecību ķēdē Problēma – Speciālists – Pasūtījums – maksas/bezmaksas – Sadarbība – Problēmas izpratne/Risinājums – Kvalitatīvāka  dzīve (izmainīta attieksme un dzīves pašorganizēšana), vairākos gadījumos  simboliskā mērā izpaudīsies kā   rūpēšanās pašiem par sevi un ticība sev kā savas dzīves saimniekam. Kas maksā tas pasūta mūziku ?

Pakalpojuma uzsvars  romus gan mudinās, gan vairāk netieši informēs un izglītos, gan mobilzēs domāt vairāk pašiem par sevi,  liekot pašiem saprast: vai esmu par to gatavs maksāt?

Kādam no malas šķiet, ka autors dramatizē čigānu kultūrvidi, tomēr jāliek čigāniem maksāt un saņemt kvalitatīvus pakalpojumus: Ko sēsi to pļausi ! (sakāmvārds).

Pakalpojumu būtības atspoguļojums dažādos pētījumos *

2003  Etnisko Studiju Centrs , Čigānu stāvoklis Latvijā
2008 Tiesībsargs, Čigānu saskarsme ar policiju
2011  Izglītības un  Iniciatīvais Centrs, Roma tiesības uz  izglītību,   Jēkabpils,
2015 Sabiedrības Integrācijas Centrs un pētījuma aģentūra Latvijas Fakti, Romi Latvijā

Roma (čigāns) , Andris Tertats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!


Aktuāli


Reklāmraksti

Vairāk Reklāmraksti